ติดต่อสอบถาม
o   ศูนย์อำนวยความสะดวกภาคเหนือ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)
อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
อีเมล: tm.north@workgroup.in.th
โทรศัพท์: 053-942088 ต่อ310
โทรสาร: 053-942088 ต่อ 413
o   ศูนย์อำนวยความสะดวกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานของศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
อีเมล:tm.ch.northeast@gmail.com
โทรศัพท์/โทรสาร: 043202697
o   ศูนย์อำนวยความสะดวกภาคกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารสัมมนา ชั้น 4
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
อีเมล:talent@kmutt.ac.th
โทรศัพท์:02-4709299
โทรสาร:02-4709298
o   ศูนย์อำนวยความสะดวกภาคใต้
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) อาคาร 1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
อีเมล:tm.ch.southern@gmail.com
โทรศัพท์:074 - 289333
โทรสาร:074 - 289339
o   ส่วนกลาง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
อีเมล:tmstaff@sti.or.th